Algemene voorwaarden


Welkom bij Pixapop webdesign, hieronder kan je onze algemene voorwaarden terugvinden.

Bedrijfsgegevens:
Naam van de vestigingseenheid: Pixapop
Naam: Peter Van Cannegem
Hofkensweg 32, 9420 Mere
0498452844 – designer@pixapop.be
BE0781.805.548
Vrijgesteld van BTW

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden worden verstaan onder:
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan het Pixapop.
• Pixapop: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Zie de bedrijfsgegevens hierboven.
• Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door het Pixapop.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pixapop en de opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, handelingen en overeenkomsten die worden verstrekt door, of gesloten met Pixapop.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Pixapop.
3. Door het ondertekenen van een overeenkomst of offerte, geef je ook aan dat je kennis genomen hebt van deze algemene voorwaarden en dat je ermee akkoord gaat.

Artikel 3: Offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Pixapop zijn vrijblijvend en gelden slechts als aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Deze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn vermeld wordt in de offerte. Aan de hand van de offerte zal een factuur opgesteld worden, met indien van toepassing mogelijke extra bestelde werken.
2. Het aanbod kan enkel schriftelijk worden aanvaard of via het CRM systeem door de opdrachtgever en dit samen met de algemene voorwaarden.
3. Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting aan Pixapop tot het verrichten van enkel een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De getekende offerte is alles bepalend en overstijgt eerder afgesproken mondelinge overeenkomsten.
5. Aanbiedingen, promoties, solden gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Pixapop zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij rekening houdend met de eisen en wensen van de opdrachtgever, zoals deze bij de opdracht / offerte zijn vermeld.
2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering meer werkzaamheden nodig zijn dan bij de opdracht zijn vermeld, zal Pixapop deze werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever uitvoeren en de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
3. Pixapop heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pixapop aangeeft noodzakelijk te zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Pixapop. Zijn deze niet tijdig overgemaakt aan Pixapop, dan heeft Pixapop het recht de uitvoering op te schorten en eventuele kosten al gemaakt volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
5. Pixapop is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard door fout / onvolledige / onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze fout / onvolledige / onjuiste gegevens kenbaar hoorde te zijn door Pixapop.
6. Pixapop zal de werken uitvoeren naar gelang de termijn opgegeven in de offerte. Is dit in meerdere fasen dan mag Pixapop volgende fasen opschorten tot de opdrachtgever de voorgaande fasen goedgekeurd of betaald heeft. Het is belangrijk dat alle foto’s en teksten tijdig opgeleverd worden zodat er in de termijn kan gestart worden en deze termijn gerespecteerd kan worden, indien dit niet het geval is heeft Pixapop het recht de opdracht op te schorten en het totaalbedrag te factureren aan de opdrachtgever. De extra kosten voortvloeiend door deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
7. Pixapop is niet verplicht om diensten te gebruiken die door de opdrachtgever worden aangeleverd.

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden
1. De opdrachtgever zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten of handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
2. De opdrachtgever zal geen handelingen uitvoeren die Pixapop of onderaanneming hindert of nadelig beïnvloedt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde diensten.
3. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen nooit gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software of x-rated content verboden door het Belgische gerecht.
4. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen niet gebruikt worden om het verspreiden van SPAM, virussen of dingen die andere mensen schade kunnen berokkenen.
5. Het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur zal eveneens beschouwd worden als een illegale activiteit, hiervoor kan Pixapop niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 6: Extra werken en wijzigingen
1. Indien Pixapop op verzoek of instemming van de opdrachtgever extra prestaties heeft verricht die niet in de offerte staan, zullen deze prestaties gefactureerd worden volgens de gebruikelijke tarieven van Pixapop 75 euro / uur. Pixapop is niet verplicht te voldoen aan een verzoek om meer te maken dan overeengekomen is. Pixapop zal schriftelijk informeren over de meerprijs van dit verzoek.
2. Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan te brengen aan een goedgekeurd design.
3. Tariefswijziging kan gebeuren bij het verlengen van de opdracht of bij wijziging van de wet- en regelgeving, hiervoor zal de klant tijdig op de hoogte gesteld worden (minstens 1 maand voor de verlenging) en kan hij hier ook niet mee akkoord gaan en de overeenkomst stopzetten. Hij moet hier wel de opzegtermijn voor respecteren en dit ook tijdig kenbaar maken.

Artikel 7: Betaling en facturen
1. Pixapop is voorlopig nog vrijgesteld van BTW, de prijzen zullen ook geafficheerd worden als de finale prijzen. Pixapop heeft rekening gehouden met het feit dat het mogelijk wel BTW plichtig kan worden, dan zullen dezelfde prijzen gehanteerd worden zoals afgesproken maar inclusief BTW. Dit kan verschillen met enkele euro’s of centen om het gemakkelijker te maken voor de opdrachtgever.
2. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving of via bancontact (stripe). Betwistingen in betrekking tot deze facturen dienen schriftelijk of via mail kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur en dit per aangetekend schrijven aan Pixapop.
3. Een goedgekeurde offerte zal worden opgesplitst in een eenmalige factuur (website kost, aanpassingsuren,..) en een wederkerende factuur (+plan, licenties van microsoft,..). De wederkerende factuur zal bij de start van het project betaald moeten worden, de eenmalige factuur na het project. Bij projecten van meer dan 3500 euro kan Pixapop ook een tussentijdse factuur sturen.
4. Indien de uiterste betaaldatum van de factuur overschreden wordt en er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Pixapop een schadevergoeding verschuldigd. Er wordt een schadevergoeding van 25 euro per aanmaning gerekend. De eerste aanmaning is gratis, daarna, zal er elke 7 dagen een aanmaning worden verstuurd. Na 3 aanmaningen zal een incassobedrijf aangesproken worden en zal dit aanzien worden als nalatigheid. Bij nalatigheid of geen betaling heeft Pixapop het recht om verdere activiteiten op te schorten en alle diensten stop te zetten. De creaties van Pixapop kunnen dan ook niet meer gebruikt worden.
5. De opdrachtgever is pas eigenaar van de broncode, de intellectuele eigendom na betaling van alle facturen. Pixapop blijft wel eigenaar van hosting.
6. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de betaling van facturen kan Pixapop onmiddellijk de overeenkomst en toegang tot de diensten beëindigen. Dit wil zeggen: het schrappen van de domeinnaam, schrappen van de e-mailadressen, stopzetten van hostingdiensten en het offline halen van de website.
7. Pixapop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen van hostingproviders of derden, deze worden doorgevoerd zonder kennisgeving van Pixapop.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Pixapop zal er altijd op toezien dat de te verstrekken diensten met zorg worden uitgevoerd. Pixapop is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan verkeerde gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
2. Pixapop is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bedrijfsschade en gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit of in verband met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pixapop of zijn ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Pixapop zal altijd beperkt blijven tot het bedrag dat al in rekening is gebracht of nog in rekening te brengen is aan de opdrachtgever.
4. Wat de aansprakelijkheid betreft van toeleveranciers of pluginleveranciers heeft Pixapop geen aansprakelijkheid boven of anders dan dat de derden bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
5. Pixapop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud / foto’s van de website goedgekeurd of geleverd door de opdrachtgever. (Auteursrechten, schending van de wetgeving, schadelijke inhoud,..)
6. Indien de opdrachtgever zelf aanpassingen aan de website brengt, de code, server of e-mailinstellingen waardoor de werking veranderd, is Pixapop niet aansprakelijk. Herstellingen en aanpassingen naar de oorspronkelijk inhoud zullen kosten met zich meebrengen aan de gebruikelijk tarief van 75 euro per uur, waarbij elk gestart uur aangerekend zal worden.
7. Pixapop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website. Php code en plugins veranderen continue van code en krijgen updates, het is perfect mogelijk dat er een functionaliteit niet werkt en dat Pixapop dit niet tijdig ziet. Indien er iets niet werkt stelt de opdrachtgever Pixapop op de hoogte en zal deze dit tijdig binnen de 20 dagen herstellen. Op elke website staan contact gegevens van de opdrachtgever dat de opdrachtgever zijn klanten kunnen gebruiken in geval van malfunctie van een onderdeel. Stel dat een afsprakensysteem, betaalsysteem, contactformulier, .. niet werkt dan is Pixapop hier niet aansprakelijk voor, maar zal het trachten dit zo snel mogelijk te herstellen.
8. Pixapop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider of registrar.
9. Pixapop is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade niet opgenomen in deze voorwaarden of uitdrukkelijk bepaald. In ieder geval blijft dit beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Pixapop voor elke schadeclaim of vordering van derden, ook na beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 9: Andere bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op onze offertes en aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
3. Pixapop heeft het recht om een website, geleverde dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden te doen die noodzakelijk zijn.
4. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Gent.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Pixapop behoudt zich het eigendom van de door hem vervaardigde zaken voor totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden, verhuren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
3. Door Pixapop gemaakte scripts en programma’s blijven eigendom van Pixapop.

Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht
1. Pixapop behoudt zich het recht voor om producten en/of diensten die onderdeel zijn van de opdracht, in te zetten voor referentiedoeleinden.
2. Opdrachtgever verkrijgt bij afloop van de opdracht en na volledige betaling daarvan het gebruiksrecht voor de door Pixapop vervaardigde zaken.
3. Pixapop mag een logo en of tekst op de onderzijde van de website plaatsen als referentie naar het designbureau Pixapop die de website gemaakt heeft.
4. Pixapop zal ook in zijn portfolio verwijzen naar de website of andere commerciële bestanden van de gerealiseerde projecten. Enkel de openbare gegevens zullen gebruikt worden.

Artikel 12: Privacy
1. Uw persoonsgegevens worden door Pixapop slechts gebruikt om het aanmaken van de diensten en daarnaast ook voor de administratie en het CRM systeem van Pixapop. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden wel gedeeld met de registrar.
2. Pixapop heeft het recht om jouw website te promoten als een dienst die zij hebben gemaakt.
3. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
4. De opdrachtgever is ook akkoord met het privacy document op de website: https://pixapop.be/privacy-policy/
5. De opdrachtgever is ook akkoord met het cookiebeleid op de website: https://pixapop.be/cookiebeleid/
6. Alle persoonsgegevens in het beheer van Pixapop kunnen verwijderd worden op verzoek van de opdrachtgever. De persoonsgegevens kunnen niet verwijderd worden tijdens lopende overeenkomsten.

Artikel 13: diensten
1. Bij domeinnamen zal Pixapop fungeren als persoon die deze zal aankopen voor de opdrachtgever en beheren. Deze domeinnaam moet jaarlijks betaald worden en kan opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
2. De hosting zal ook jaarlijks betaald moeten worden en kan ook opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
3. Pixapop is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid of verlies van data van de diensten gedurende de tijd van onbeschikbaarheid van de diensten, noch schade ten gevolge van acties van de opdrachtgever of derden. Elke website wordt voorzien van een firewall en zal een SSL hebben.
4. Volgende browsers worden ondersteund: Google Chrome
5. SEO pagina klaar betekent dat de website geoptimaliseerd zal zijn qua lay-out, titels zal bevatten die overeenkomen met de beschrijving/doelstellingen van de website en de website zal keywords. Dit is exclusief het copywriting / SEO optimaliseren van de tekst.

Artikel 14: Onderhoudscontracten / +plannen
1. +plannen worden jaarlijks verlengd en zijn van onbepaalde duur.
2. +plannen houden enkel het updaten van plugins, themes en wordpress in en bevatten niet het wijzigen van de inhoud.
3. +plannen dienen opgezegd te worden ten minste een maand voor de verlenging.
4. Opdrachtgevers zonder onderhoudscontract zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.
5. Pixapop is een eenmanszaak in bijberoep dus is niet 24/24 beschikbaar en de opdrachtgever gaat er mee akkoord dat aanpassingen niet meteen kunnen uitgevoerd worden en dat het onderhoud en eventuele aanpassingen op de tijdsbepaling van Pixapop zullen worden uitgevoerd.

Artikel 15: Slotbepaling
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.
2. Alle jaarlijkse verlengingen kunnen opgezegd worden door de opdrachtgever of Pixapop per aangetekende brief uiterlijk 1 maand voor de verlengingsdatum.
3. Klachten over de geleverde diensten dienen binnen de 5 werkdagen aangetekend verzonden te worden aan Pixapop. Na deze termijn komt de klacht niet meer in aanmerking en kan het geen schorsing van betaling betekenen.
4. Zowel Pixapop als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel. (bijvoorbeeld e-mail)
5. Opdrachtgever en Pixapop zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling te treffen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.